Лого на сайта Гранитен паметник ком - диамантен диск за рязане със сегменти, плоча от черен гранит с буква А отгоре Реклама. Полезно и приятно

Юридически услуги. Правна помощ. Консултации. Представителство

Изпрати запитване

Юридически консултации, процесуално представителство пред съд, полиция, административни и други държавни и общински органи, министерства, организации, банки, фирми и лица; правна помощ, защита и съдействие във всички клонове на правото:

Адвокатска кантора, офис

-наказателно право /НК , НПК, ЗИН, ППЗИН/ : защита и съдействие пред полиция, следствие, прокуратура и съд по бързи , незабавни и др. досъдебни и съдебни производства по наказателни дела за криминални, стопански и други престъпления,ПТП, защита по частни дела, затворно дело и др.

-гражданско право, общо /ЗЗД, ЗЛС,/ : правоспособност, дееспособност, поставяне под запрещение,настойничество и попечителство, обявяване на смърт, представителство, недействителност /нищожност и унищожаемост/ на сделки, регистрация на юридически лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/ и др.

-облигационно /договорно/ право /ЗЗД,ЗОДОВ/: сключване и разваляне на договори, съдебно и извънсъдебно, уреждане на отношения, спогодби, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, граждански дружества /Дружества по ЗЗД/ и др.

-семейно право/СК/:отношения между съпрузи, развод и унищожаемост на брака, издръжка,родителски права и лични отношения с децата, делби и др.

-наследствено право/ЗН/: наследствени правоотношения, наследяване по закон, завещание, завет, оспорване, делби и др.

-търговско право/ТЗ/ : търговски спорове, регистрация, пререгистрация, промени, продажби и трекратяване на фирми /ЕТ, ЕООД, АД и др./,членствени правоотношения, спорове между съдружници, несъстоятелност и др.

-административно право /АПК, ЗАНН/ : оспорване на индивидуални и нормативни актове, гражданска регистрация, устройствени планове, строителство , ЗУТ, наказателни постановления, ПАМ и др.

-данъчно и осигурително право /ДОПК, ЗКПО и др./ : оспорване на ревизионни актове, пенсиониране и др.

-трудово право /КТ, ЗДС, ЗМВР, ЗОВС/ : неизплатени възнаграждения, незаконни уволнения и др.

-вещно право /ЗС, ЗСПЗЗ, ЗДС, ЗОС/ : сделки с недвижими имоти и движими вещи, залог и ипотека, делби, преднотариална дейност, представителство пред нотариус.

-изпълнително право: защита по изпълнителни дела пред ДСИ и ЧСИ, събиране на задължения, обезпечения и др.

Дела против държавата и общините, банки, застрахователи и монополисти.Представителство пред ЕСПЧ в Страсбург.Подготовка, участие и оспорване на тръжни процедури.Гражданство и пребиваване за чужденци.Пълно и текущо правно обслужване на лица и фирми.

Изпрати запитване